Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
 
Menu 'Uitgaven' leeg
Publicaties:
 
Artikelen:
- Ingeschreven 1996
- Inzet 2002 
- Vieren 2004-1 
- Vieren 2004-2 
- Vieren 2004-3 
- Vieren 2004-4 
- Vieren 2005-2 
- Vieren 2005-4 
 
Eigen uitgaven:
- De tweede lezing
- De goede vis 
- Alle partituren 
 
Notities:
- Beleidsnotitie 1992
- 1e communie 1999
- " Tafelfeest 2001
 
Zoek in Kinderkerk
afstandsbalkje

Kinderkerk: beleidsnotitie 1992

Onderstaande, inmiddels historische, notitie is opgenomen om een indruk te geven van de positie en plannen van de kinderkerkgroep. De notitie is indertijd geschreven ten bate van een discussie in de toenmalige beleidsraad van de Nijmeegse Studentenkerk omtrent de erkenning van de kinderkerk als een onderdeel van de Studentenkerk.

Vormende activiteiten voor kinderen in de Studentenkerk 
Een beschrijving van de Kinderkerk, januari 1992

Waarom een kinderkerk?

De kinderkerkgroep heeft zichzelf in het leven geroepen omdat er van verschillende kanten de behoefte aan kinderkerkactiviteiten gevoeld werd. Enerzijds waren er de ouders die graag zagen dat hun kinderen iets zinvols van de Studentenkerk meekregen, anderzijds waren er mensen die graag binnen het kader van de Studentenkerk met kinderen werkten, en niet te vergeten waren er kinderen die de crecheleeftijd ontgroeiden of ontgroeid waren en die niettemin via hun ouders aan de Studentenkerk verbonden waren. De kinderkerkgroep heeft zich bij haar oprichting bezonnen op de vraag waarom activiteiten voor kinderen juist binnen de Studentenkerk zouden moeten plaatsvinden. Daarbij heeft zij min of meer haar eigen bestaansreden aangeduid, die als volgt kan worden samengevat.

Onder de feitelijke en potentiŽle bezoekers van de Studentenkerk bevinden zich ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij vinden dat hun kerk ook hun kinderen op de een of andere wijze moet opnemen.

In deze stelling zit een zekere tweeslachtigheid: gaat het nu om de ouders of gaat het om de kinderen? Een consequentie van het eerste is in het verleden geweest dat ouders naar andere kerken hebben moeten 'uitwijken' omdat die wel aandacht aan hun kinderen besteedden. Wil de studentenkerk deze ouders niet kwijtraken, dan zal ze dus ook iets voor hun kinderen moeten doen. Dit is echter maar de helft van het verhaal; hetzelfde argument geldt immers ook voor de crŤche (en voor parkeerplaatsen). Belangrijker is, dat de ouders vinden dat zij, en dus ook hun kinderen een deel van de studentenkerkpopulatie zijn. Dit betekent, dat de studentenkerk zich actief tot de kinderen moet richten, met haar eigen ideeŽn, waarden en doelen, toegesneden op de mogelijkheden van de kinderen.

Uitgangspunten en doelstellingen

Ter onderbouwing van het voorstel ter normalisering van de Kinderkerk, en tevens ter verheldering van haar eigen ideeŽn, heeft de kinderkerkgroep onlangs geprobeerd de uitgangspunten en doelstellingen van de Kinderkerk duidelijk te beschrijven. Deze zijn geen doelen in de zin van eindtermen die na verloop van tijd bereikt zullen zijn; veeleer dienen zij om richting te geven bij het invullen van de kinderkerkactiviteiten. De kinderkerkgroep ontvangt graag eventuele opmerkingen of aanvullingen op de hier geformuleerde doelstellingen.

Centraal staat het kind als zelfstandig individu binnen de gemeenschap van de Studentenkerk. Er wordt niet zozeer gepoogd een geloof of een visie over te dragen; veel meer gaat het erom het kind te helpen bij het ontwikkelen van de levenshouding en vaardigheden die het nodig heeft om zelfstandig te kunnen functioneren in een belijdende, open, gemeenschap. Dit betreft cognitieve vaardigheden zoals het kunnen aanduiden van de essentie van een verhaal, symbool of ritueel, daar een eigen betekenis aan kunnen geven, en die te koppelen aan de eigen wereld. Maar het gaat evenzeer om sociale en emotionele vaardigheden, zoals het waarderen van het samenkomen, samen doen en samen vieren, het luisteren naar de ander, en het verplaatsen van zichzelf in de situatie van een ander. De gemeenschap waar de kinderen deel van uitmaken is voor hen in eerste instantie de wisselende groep kinderen van de Kinderkerk, en in tweede instantie de groep van alle grote en kleine mensen die zij in de Studentenkerk aantreffen. Deze gemeenschap belijdt haar geloof door op haar eigen wijze stil te staan bij de verhalen, symbolen en rituelen van het Christendom.

Uitwerking

De Kinderkerk richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd, met een accent op kinderen van 6-9 jaar. De bijeenkomsten vinden vooralsnog met een frequentie van ongeveer eens per maand plaats. Ze worden aangekondigd binnen de studentenkerk en in KU-nieuws. Drie leden van de groep bereiden een bijeenkomst voor en draaien deze, samen met de kinderen (in 1991 wisselde het aantal kinderen tussen 7 en 25). De thema's voor de bijeenkomsten worden door de gehele groep vastgelegd. Daarbij wordt geprobeerd aan te sluiten bij thema's of andere herkenbare aspecten van de cycli van de studentenkerk of van meer algemene kerkelijke of niet-kerkelijke thema's. Voorbeelden van thema's uit 1991 zijn 'naamgeving', 'kunst en religie', Jonas, de adventskrans, licht. De thema's worden uitgewerkt met middelen uit het het gewone onderwijs, waarbij waar mogelijk ook symbolen of rituelen uit de kerk worden gebruikt.

Vanuit de visie dat de kinderkerk-kinderen een onderdeel vormen van de studentenkerkgemeenschap, vindt de kinderkerkgroep het van belang dat de kinderkerk niet voor de gewone zondagsdienst verborgen blijft (zoals bijvoorbeeld met de creche het geval is). Integratie van kinderkerk en volwassenen-kerk zal weliswaar moeilijk zijn, maar verdient daardoor des te meer de aandacht en de creativiteit van zowel de kinderkerkgroep als de voorgangers. In 1991 is als voorzichtige aanzet hiertoe het volgende gebeurd. [...]

 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen