Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Menu Een poort voor de koning
Een poort voor de koning:
Synopsis  
Fotoverslag
Krantenartikel
Papyrus: Volkstelling
Papyrus: Poortbouw
Liederen:
Bouwen aan de vrede
Goed nieuws van de engel
Alle downloads 
Verouderd:
Synopsis 1998  
Script 1998 
Verslag 1998
Zoek in Kinderkerk

Rien als waard. Een poort voor de koning: script 1998

Onderstaand script bevat de teksten en regieaanwijzingen die gehanteerd zijn voor de kinderkerstviering "Een poort voor de koning", Kerstmis 1998 in de Studentenkerk Nijmegen. 

Zie verder de synopsis 1998.


U leest de inmiddels historische beschrijving van het eerste echte kerstspel dat we in de kinderkerk speelden. 

In 2003 maakten we een nieuwe versie, met een minder ingewikkeld verhaal en een duidelijker poortmisverstand.

Uit nostalgie, en misschien omdat u er toch wat aan heeft, laten we deze oude webpagina's maar staan.

Het gaat om:

Heraut: volkstelling

Stilte. De piano speelt onheilspellend aanstormende paardenhoeven.

De piano valt stil. De Heraut komt op. Aan alles blijkt dat hij de macht vertegenwoordigt.

Hij stapt op een verhoging en komt daardoor in het licht te staan.

Hij pakt zijn trompet en speelt. (Hij speelt altijd drie maal de eerste regel van het lied 'Bouwen aan de vrede')

Dan steekt hij zijn trompet weg en rolt een papyrusrol uit. Hij leest met barse, afgemeten stem voor, zeer luid, met grote pauzes tussen de regels.

Heraut: 

Zijne
Generale Grootheid
Regeerder van Rome
Vorst der Volkeren
Weldoener der Wereld
Heerser van het Heelal

Keizer Augustus

beveelt:

Alle mensen van alle landen
worden ingeschreven

Zij zullen zich melden
met heel hun gezin
in de plaats van hun geboorte;

Terstond
dat betekent: Nu.

Aldus beveelt

Zijne
Generale Grootheid
Regeerder van Rome
Vorst der Volkeren
Weldoener der Wereld
Heerser van het Heelal

Keizer Augustus

Hij rolt de rol op, speelt opnieuw de trompet, en verdwijnt.


Maria & Jozef

Komen in stilte op en schuifelen naast elkaar moeizaam vooruit.

Ondertussen klinkt het gehele lied tweemaal op een altblokfluit.

Jozef: We zijn er bijna, Maria. Daar is een herberg. Zullen we daar overnachten?

Maria: Ja, Jozef. Als we dat maar kunnen betalen...

Jozef: Wat moeten we anders? Ze zullen ons er heus wel in laten.

Maria: Ik hoop het. Brrr, wat heb ik het koud.

Bij de herberg

Jozef klopt aan. De herbergier doet open. Hij bekijkt het armoedige stel misprijzend van top tot teen, zonder iets te zeggen.

Jozef: Kunnen wij hier overnachten alstublieft?

De herbergier kijkt op alsof hem iets hoogst ongepasts gevraagd wordt. Hij wijst naar de vijf sterren aan de gevel van zijn hotel.

Herbergier: Overnachten? Hier? Weet u wel wat dat kost?

Jozef: Eh, nee, maar wij dachten...
Ziet u, mijn vrouw, zij verwacht ...
En dus hopen wij...

Herbergier: U dcht, ja. En u verwcht. En u hpt!
Maar van hoop is nog nooit iemand rijk geworden.
Zo'n hotel onderhouden, weet u wel wat dat kost?
Schatten geld!

Zo moet ik ineens alle dekens nieuw kopen.
De mot zit erin! Ze vallen zo uit elkaar!
Dat kun je niet hebben,
want die vijf sterren hangen er niet voor niks!

Jozef: Maar, een zijkamertje misschien...

Herbergier: Neenee, daar begin ik niet aan.
Trouwens, ik heb helemaal geen plaats.
Er komt hier een kning, wordt er gezegd.
Nou, die komt dan zker hier.
Want die vijf sterren hangen er niet voor niks!

Maria: Maar weet u dan misschien een andere plek waar we heen kunnen?

Herbergier: Hmm. Tja.
Wacht, daarachter, in het veld, daar is nog een schuurtje, geloof ik. Dat past wel bij u beiden, lijkt me.

Jozef: Een schuurtje? Maar mijn vrouw...
Misschien heeft u dan wel een deken te leen...

Herbergier: Dat zeg ik toch net.
De mot zit erin! Ze vallen zo uit elkaar,
ik moet dringend nieuwe kopen.
Straks zitten de gasten zonder,
en dat kun je niet hebben,
want die vijf sterren hangen er niet voor niks!

Hij doet resoluut de deur dicht.

Maria en Jozef schuifelen in stilte naar de vervallen stal en richten zich zo goed mogelijk in. Ondertussen zingen de kinderen de eerste drie coupletten van "Maria die zoude naar Betlehem gaan".


Heraut: poort bouwen

De heraut komt op precies dezelfde wijze op als de eerste keer (piano, trompet, papyrusrol, etc.) In de papyrusrol zit nu ook een zeer grote ontwerptekening van de poort.

Heraut

Zijne
Generale Grootheid
Regeerder van Rome
Vorst der Volkeren
Weldoener der Wereld
Heerser van het Heelal

Keizer Augustus

beveelt:

Alle mensen van dit land
zullen bouwen aan een poort
groter dan elke andere
machtiger dan elke andere,
die een welkomstpoort zal zijn
voor een koning die komen zal
zoals in de sterren is geschreven.

Ontwerptekening van de poort (door Eva)Hij ontrolt en toont de bouwtekening.

U zult werken voor de Keizer
U zult geld verdienen
U zult een steen aankopen
En U zult bouwen aan de poort
Zodat de macht van de keizer
voor altijd vast zal staan;
k voor de koning die komen zal
zoals in de sterren is geschreven.

Aldus beveelt

Zijne
Generale Grootheid
Regeerder van Rome
Vorst der Volkeren
Weldoener der Wereld
Heerser van het Heelal

Keizer Augustus

Hij rolt de rollen op, speelt opnieuw de trompet, en stapt van zijn podium.

Hij loopt op de kinderen toe en begint op niet mis te verstane wijze bevelen uit te delen:
Waar de kinderen hun opdrachten kunnen halen, wat ze er mee moeten doen, waar ze hun dekentjes kunnen verkopen, waar ze stenen kunnen kopen.

Gaandeweg het knutsel- en bouwproces bindt hij evenwel steeds meer in. Hij geeft geen aanwijzingen over waar de poort gebouwd moet worden en kijkt alleen verwonderd naar Jozef's stalbouwvorderingen.


Dankwoord van Maria

Maria heeft de kinderen uitgenodigd om op vilten matjes rond om de stal te gaan zitten. Jozef rondt de bouwwerkzaamheden af. Onder leiding van de engel wordt "Hoe leit dit kindeken" gezongen. Daarna neemt Maria het woord.

Maria: Dag kinderen
Wat fijn, dat jullie gekomen zijn.

Zien jullie mijn kindje?
Een jongetje is het.
Hij heet Jezus,
dat betekent: God redt.

Gabril, de engel, heeft het me verteld:
Dat Hij Jezus zal heten;
dat Hij de zoon van God genoemd zal worden;
en dat Hij vrede zal brengen over de hele wereld, aam alle mensen.

Maar gemakkelijk zal dat niet gaan.
Het gaat alleen als iedereen helpt.

En jullie, jullie hebben als eerste geholpen;
heel hard gewerkt, zo hard als je kon.

Ze kijkt nog eens goed naar de kerststal

Een huis gebouwd voor de vrede

Dankjewel allemaal!


Heraut bij de kerststal

De Heraut komt voorzichtig dichterbij. Alle vertoon van macht is verdwenen. Hij draagt zijn helm onder zijn arm. Aarzelend bekijkt hij de stal.

Hij richt zich tot de kinderen

Heraut: Wat hebben jullie...
dat is helemaal geen koninklijke poort, dat is een heel gewoon schuurtje, dat jullie gebouwd hebben.

Met een heel gewoon kindje, zo lijkt het wel.

Maar die ster... en die engel...
Dat is precies zoals het in de sterren geschreven is!
Een bijzondere koning zou het zijn!

De engel komt dichterbij en zingt het 1995-lied van de engel "Ave Maria, Gloria .... Pax."

Engel: Een bijzondere koning, inderdaad. Maar niet een koning van macht, zoals de keizer. Nee, de koning van de vrede.

Hij wijst naar de trompet

Engel: Die mag je wel verwelkomen, met je trompet. Probeer maar!

De heraut speelt zijn trompetdeun. Aansluitend zingt de engel samen met de heraut het lied, eventueel reeds in canon.


Herbergier bij de kerststal

De herbergier komt op met zijn twee deernen. Ze dragen een kleurrijke deken die gemaakt is uit het opgekochte vlechtwerk van de kinderen.

Eerst kijkt hij alleen maar verbaasd, vol ontzag, naar de kerststal, Maria, en de engel.

Dan wendt hij zich tot de kinderen.

Herbergier: Ik kon niet slapen vannacht.
Ook al was ik nog zo blij met mijn nieuwe dekens, het zat me niet lekker. Dat ik die twee zo maar had weggestuurd. Omdat ze geen geld hadden.

Maar hun ogen zaten vol hoop.
Hoop op een betere wereld.
Niet bij mij, dus.

En er was ineens licht, helder licht, midden in de nacht.
Het leek wel alsof de sterren waren gaan zingen.
Nee, niet die vijf van mijn hotel natuurlijk.
De echte sterren!

"Gloria, gloria, gloria", klonk er. Zo mooi...
Ze zongen, dat de koning gekomen was,
de koning van de vrede.

Als een kindje, in een schuurtje.

We hebben meteen alles ingepakt en zijn op weg gegaan.
Misschien dat we nog wat goeds kunnen doen...

Ze geven de deken aan Maria, die er met haar kindje gemakkelijk onder kan.

Allen zingen het lied, eerst eenstemmig, dan als tweestemmige canon, dan als driestemmige canon.

Spel: december 1998
Pagina: mei 1999
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen