Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Paasspelen
 
Menu De mensenvissers leeg
De mensenvissers:
synopsis 
bijbelteksten
lied De goede vis 
fotoverslag 2004 
 
alle downloads 
2010:
foto's bootbouw 
 
1998:
De Mensenvisser:
synopsis
script
verslag 
Zoek in Kinderkerk

Uit het Johannesevangelie

Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias (Johannes 21, 1-14)

aarna heeft Jezus zich nog eens aan zijn leerlingen geopenbaard, bij het meer van Tiberias. Dit geschiedde als volgt. 

Bij elkaar waren: Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, NatanaŽl uit Kana in Galilea, de zonen van ZebedeŁs, en nog twee andere leerlingen. 

Simon Petrus zei tegen hen: "ik ga vissen." "Dan gaan wij mee", antwoordden ze. Ze gingen dus op weg en klommen aan boord, maar die nacht vingen ze niets. 

Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep hun toe: "vrienden, hebben jullie soms iets te eten?" "Nee", riepen ze terug. "Werp dan het net uit, rechts van de boot," zei Hij, "daar zul je wel iets vinden." 

Ze wierpen het net uit en er zat zo'n massa vis in dat ze niet meer bij machte waren het op te halen. Daarop zei de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus: "het is de Heer." 

Nauwelijks had Simon Petrus gehoord: "het is de Heer", of hij schortte zijn kiel op – het enige wat hij aanhad – en sprong in het water, terwijl de andere leerlingen met de boot kwamen – ze waren niet ver meer uit de kust, slechts een tweehonderd el – en het net met de vissen achter zich aan sleepten. 

Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis erop en brood ernaast. Jezus zei tegen hen: "breng wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben." 

Simon Petrus ging dus weer aan boord en sleepte het net aan land. Het zat vol grote vissen, honderddrieŽnvijftig stuks, en ondanks die enorme hoeveelheid scheurde het net niet. 

Daarna zei Jezus: "kom nu en eet." Geen enkele leerling durfde Hem te vragen: "wie bent U?" Ze wisten nu dat het de Heer was. 

Toen nam Jezus het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. 

Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde sinds zijn opwekking uit de doden.


Vertaling: Katholieke Bijbelstichting, 1995

De Bijbel online raadplegen
Op internet kunt u gemakkelijk de Bijbel in verschillende vertalingen doorzoeken en bestuderen.
www.willibrordbijbel.nl geeft u naast elkaar de nieuwe bijbelvertaling en de Willibrordvertaling, inclusief noten en verwijzingen.
U kunt dieplinks* naar bijbelplaatsen aldaar zelf construeren: www.willibrordbijbel.nl/?Joh21,1-14 levert direkt de bedoelde tekst.
www.biblija.net biedt wel 25 vertalingen, waaronder die van Luther uit 1545, de Vulgaat, en de Statenvertaling met verwijzingen.

 

 


Jezus' leerlingen bij het lege graf (Johannes 20, 11-18)

Maria echter stond buiten bij het graf te huilen. En terwijl ze zo huilde, wierp ze een blik in het graf en zag daar twee in het wit geklede engelen zitten, de een aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteneinde van de plaats waar Jezus had gelegen.

Ze spraken haar aan: `Waarom huilt u zo?' Ze antwoordde: 'Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd!'

Na deze klacht keerde ze zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus vroeg: 'Waarom huilt u zo? Zoekt u iemand?'

In de mening dat het de tuinman was zei ze: 'Heer, als u het bent die Hem hebt weggenomen, zeg me dan waar u Hem hebt neergelegd; dan kan ik Hem laten halen.'

Jezus zei: 'Maria!'

Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: 'Rabboeni!' (Dat is het Hebreeuws voor: meester.)

'Houd Me niet vast', zei Jezus. 'Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: "Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.'' '

Daarop ging Maria van Magdala aan de leerlingen verkondigen: 'Ik heb de Heer gezien', en ze vertelde hun wat Hij tegen haar gezegd had.

Klik voor grote versie
Maria Magdalena is net over het water aan komen rennen.
 Ja! Het is waar! Echt waar! Jezus leeft!
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen