Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen!Kinderkerk

Studentenkerk
Nijmegen
Terug naar nulniveauKinderkerk
Terug naar niveau 1Kerstspelen
 
Rubriek Kerstspel Het licht in de scherven leeg
Het licht in de scherven:
synopsis
fotoverslag
evaluatie 
- leestekst: en daarom
         riep God: LICHT!
 
alle downloads 
Zie ook:
lied: Help je mee?
techniek: glasraam
Zoek in Kinderkerk

 

Het schimmenspel

Begin van het spelHet licht in de scherven: synopsis

Opzet en doelgroep

Dit kerstspel is geschreven voor ongeveer 100 kinderen van 4-11 jaar. Aangenomen wordt dat ze het kerstverhaal min of meer kennen. Het spel bestaat uit een afwisseling van toneel met samenzang, onderbroken door een kwartiertje kinderactiviteit waarin de kinderen delen van drie grote glasramen maken, die vervolgens in het spel weer een rol gaan spelen. Ouders en andere volwassenen zijn vooral toeschouwer, zanger en kinderactiviteitondersteuner in dit spel. 

In de opzet van het spel is het goed functioneren van de 'special effects' essentieel. Deze bestaan uit: 

  • Een grote, lichtdichte muur met daarin drie lege ramen
  • Achter de ramen witte stof voor afzonderlijk te belichten schimmenspellen
  • In de ramen komen glasdelen (van vliegerpapier) die de kinderen ter plekke maken
  • De belichting van de ramen wordt daarna in n keer aangeschakeld. 

Onderwerp 

Gods licht komt in de wereld. Dit is de essentie van de geboorte van Jezus, het goede nieuws. Zijn licht brengt vrede, doordat het door ons wordt uitgedragen - aan alle mensen, altijd, overal. We zorgen dat zij het kunnen zien, en daardoor zelf ook Gods licht gaan uitdragen. 

Zowel het licht als het zien is in dit spel ook letterlijk te nemen: we werken aan alle kanten met het verschijnen van licht in de duisternis, we zorgen dat iedere kerkganger het kan zien door het te verbeelden in glasramen - die pas zichtbaar zijn als het licht gaat schijnen. 

Na het kerstspel. Bram wijst Jezus aanHet verschijnen en doorgeven van het licht komt op vijf manieren terug.

  • De kerkruimte zelf: we beginnen het spel in het donker met slechts de paaskaars aan 
  • De toneelsituatie waarin we ons bevinden: een kerkje waarin glasramen het goede nieuws vertellen zodat iedereen het kan zien. 
  • Het eerste raam verbeeldt het begin: de eerste dag van het scheppingsverhaal waarin het licht de duisternis verdringt.
  • Het tweede raam verbeeldt het kerstverhaal zelf: de aankondiging aan de herders door de engelen (in schimmenspel) en later de kerststal met Jezus zelf (in glas)
  • Het derde raam verbeeldt de tegenwoordige tijd en wat we, hoe klein dan ook, kunnen doen: een kind in de gevangenis krijgt een kaart van een onbekend kind dat zijn best voor hem gedaan heeft (zoals de kinderkerkkinderen de afgelopen maanden). 

Samenvatting van het script 

In een vervallen kerkje loopt Franciscus de glasscherven bijeen te vegen die uit de kapotte ramen zijn gevallen. Vanaf het kruisbeeld vraagt God hem om de ramen te herstellen, opdat iedereen zijn licht weer kan zien. Maar wat was het dan, dat die ramen vertelden? Terwijl Franciscus erover peinst, komen de ramen tot leven. 

Het eerste raam verhaalt in een schimmenspel van de schepping van het licht, en hoe dat de donkerte verdreef. 

Het tweede raam voert twee herders ten tonele, die bang zijn van het donker en ongelukkig omdat ze verstoten zijn, en voor wie plotseling de engelen in een schitterend licht vertellen van de komst van de Messias, wiens licht voor iedereen schijnt. Ze gaan enthousiast op zoek. 

In het derde raam zit een teneergeslagen, vergeten kind in een donkere gevangenis. Hij krijgt ineens een kaart van een onbekend kind uit een ver land en put daar hoop uit. 

Dan zijn de ramen weer stil. Franciscus en de kinderen besluiten de glasscherven bijeen te rapen en daarmee de ramen te herstellen. De kinderen plakken nu, ouderondersteund, stukken gekleurd vliegerpapier op voorgetekende raamdelen, op grond van een kleurplaatje van elk raamdeel; het geheel wordt in de ramen gehangen. 

Als de ramen klaar zijn, valt het toch een beetje tegen: je ziet niets zonder licht. De kinderen zingen het lied Help je mee? en het licht komt terug - voor het eerst zijn de afbeeldingen zichtbaar. Het linker raam laat zien hoe het licht de donkerte verdringt. De twee herders komen aanlopen en zien nu waar ze naar op zoek waren, want het tweede raam toont Maria, Jozef en het bijna lichtgevende kind in doeken gewikkeld in een voerbak. Tenslotte komt het kind uit de gevangenis, die getuigt hoe blij hij was met z'n kaart, en hoe hij nu, eenmaal vrijgelaten, zich zal inzetten, opdat andere mensen ook het licht zullen zien.

 

Glasraamontwerp door Eva Huisman, 13 jr. Elke rechthoek wordt een beplakt stuk vliegerpapier van 70 * 50 cm. Zie de pagina Techniek uit het kerstspel Het glazen boek.

 

Relatie met andere kinderkerkacties

In de (oecumenische) Studentenkerk kom je weinig heiligen tegen. Uitzondering is Franciscus, die soms begin oktober met zijn vrolijk gezongen Zonnelied wordt geerd. Franciscus heeft ook naam als hersteller van vervallen kerkjes, en als degene die mensen aanzette de  geboorte van Christus met een kerstgroep te verbeelden. Om deze redenen is hij degene die in dit spel de opdracht krijgt en doorgeeft om de ramen te herstellen.

In 1999 maakten we op dezelfde wijze een glasraam van vliegerpapier. In dat spel, Het glazen boek, vloeide de opdracht voort uit een klacht van een verzonnen monnik over de onbegrijpelijkheid van het boek voor gewone mensen: in feite een pleidooi voor de 'bijbel van de armen' (de Middeleeuwse glasramen). Van de analogie met de komst van Windows (toen Windows 2000) is het 'tweeduizend keer' in het lied afkomstig.

Elk kerstspel worstelen we weer met de wens het kerstverhaal niet op zichzelf te laten blijven staan: er zit een boodschap in, je moet er wat mee gaan doen. Het is niet eenvoudig om die brug in het spel te maken. In die spel hebben we aansluiting gezocht bij een project dat de Kinderkerk de voorgaande maanden had uitgevoerd: schrijven voor kinderen in de gevangenis. Zie de pagina Kind achter tralies.

Lied: Help je mee?

Tweeduizend keer, elke keer lang verwacht
schijnt er een licht in de donkerste nacht
licht van de vrede, voor wie het wil zien
voor wie het wil helpen met schijnen misschien.

Help je mee, help je mee
dat iedereen het licht kan zien?
Help je mee, help je mee
dat iedereen het helpen zal
te zorgen voor de vrede?

De gevangenis / brievenbus voor de kaarten
Zie vooral ook het fotoverslag.
Het volledige script kunt u downloaden, printen en naar wens aanpassen en gebruiken in uw eigen gemeente of school; zie het colofon
We stellen uw reactie zeer op prijs!

Spel: december 2004
Pagina: november 2008
 
Kinderkerksitelogootje
© Willibrord Huisman 1990-2013
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website bevat spel, tekst, muziek, opnamen en verslagen
van 22 jaar Kinderkerk in de Studentenkerk
van de Radboud Universiteit Nijmegen